การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML POLICY)

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งระบบและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม นโยบายนี้ คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานรายงานการฟอกเงิน ที่มีวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และสามารถมีความรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ และข้อชี้แนะของภาคหน่วยได้
2. จัดตั้งและรักษาการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย
3. จัดตั้งและรักษาการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การยืนยันตัวตน และขั้นตอน KYC ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าลูกค้าทั่วไป เช่น ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมือง
4. จัดตั้งและรักษาระบบและควบคุมติดตามความเสี่ยงของลูกค้า และมีขั้นตอนที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า
5. ขั้นตอนสำหรับรายงานการทำธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ทั้งต่อภายในบริษัทฯ และต่อหน่อยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีการจัดเก็บหลักฐานที่เหมาะสม ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด
7. มีการอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการงดให้บริการ

DPbit.com ของดการให้บริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามที่ได้ระบุไว้ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) แห่งกรมธนารักษ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รายชื่อผู้ต้องโทษแห่งสหประชาชาติ